Img_0221_800x600

Omvisning i Sporveismuseet Vognhall 5