Vedtekter

Lokaltrafikkhistorisk forening vedtok på ordinær generalforsamling 21. mars 2024 følgende vedtekter:

Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966.

§ 1 Formål

Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag vil fremme interessen for kollektivtrafikk, dennes historie og utvikling, samt samle rullende materiell og gjenstander av interesse og virke for utvikling og drift av museum for kollektivtrafikk i hovedstadsregionen.

§ 2 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i løpet av mars måned. Dersom det er forhold i samfunnet eller foreningen som gjør det vanskelig eller umulig å gjennomføre generalforsamlingen innen nevnte frist kan styret i samråd med revisjonen vedta at generalforsamlingen utsettes i inntil to måneder. Innkalling skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel. Innkomne forslag til endring av vedtektene og eventuelle andre innkomne forslag som ønskes realitetsbehandles, offentliggjøres elektronisk sammen med styrets innstilling. Styrets forslag til årsberetning og regnskap fremlegges på generalforsamlingen, og godkjent årsberetning og regnskap gjøres tilgjengelig elektronisk etter generalforsamlingen. Årsberetning med regnskap, som er godkjent av generalforsamlingen, ettersendes medlemmene.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle tilstedeværende som senest 28. februar har betalt kontingent for inneværende år. Nye medlemmer som har betalt kontingent i løpet av fjorårets siste to måneder, regnes for å ha betalt kontingent for inneværende år. Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være fremmed for styret senest 15. januar.

Ved forandring av vedtektene kreves 2/3 flertall.

På ordinær generalforsamling behandles følgende dagsorden:

 1. Godkjenning av innkallingen.
 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Årsberetning.
 4. Regnskap og revisjonsberetning.
 5. Forslag som er fremmet for styret før 15. januar.
 6. Fastsettelse av størrelsen på neste års kontingent.
 7. Valg:

Det velges hvert år.

A. Et styre på mellom ni og elleve medlemmer. Styret er sammensatt av en administrasjonsgruppe og en faggruppe.

Administrasjonsgruppen består av:

 • Styreleder, som i sin funksjonsperiode er foreningens kandidat til styret i selskaper/stiftelser/foreninger hvor LTF er engasjert.
 • Sekretær, og nestleer i styreleders fravær.
 • Kasserer.

Faggruppen består av mellom seks og åtte medlemmer:

 • Museumsleder.
 • Logistikkleder.
 • Trikkeleder.
 • Bussleder.
 • Arrangementsleder.
 • Mellom en og tre styremedlemmer.

B. Salgsansvarlig.

C. To revisorer.

D. Tre medlemmer av valgkomitéen, som ikke sitter i styret.

Samtlige verv er åpne for gjenvalg. Minst to medlemmer av styrets administrasjonsgruppe skal foreslås gjenvalgt.

8. Orientering fra styret om neste års utfordringer.

§ 3 Ekstraordinær generalforsamling

Etter styrevedtak eller inkommet krav fra minst ti medlemmer innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Denne avholdes senest 30 dager etter krav er innkommet, og innkalles med 14 dagers varsel. På slik generalforsamling kan bare behandles de saker som er årsak til innkallingen.

§ 4 Styre

Styret forestår foreningens virksomhet og representasjon, herunder beslutter foreningens standpunkt i selskaper/stiftelser/foreninger hvor LTF er engasjert. Styret avholder møter så ofte styret finner dette formålstjenelig, eller når minst tre styremedlemmer ber om dette. Saker kan diskuteres og besluttes via elektronisk kommunikasjon. Styret er beslutningsdyktig med minst fem av styremedlemmene til stede, inklusive styrelederen eller nestlederen. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Alle medlemmer har adgang til styremøtene, men styret kan vedta lukket møte. Styrets virksomhet skal søkes best mulig bekjentgjort. Det føres protokoll, som fremlegges på generalforsamlingen. Styret utarbeider instrukser for styremedlemmers funksjoner.

§ 5 Møtevirksomhet

Medlemsmøter avholdes så ofte man finner det overkommelig og kunngjøres elektronisk. Styret kan på møtene orientere om foreningens virksomhet, og kan fremlegge saker vedrørende virksomheten til avgjørelse på medlemsmøtet.

§ 6 Medlemsskap

Medlemskap kan tegnes skriftlig eller muntlig, men er gyldig først fra den dag kontingenten er betalt. Medlemskap gir stemmerett i foreningens møter og rett til å motta foreningens tidsskrift, sirkulærer m.m, samt til å delta i kunngjorte arrangementer. Sirkulærer m.m kan distribueres elektronisk.

Kontingent skal innbetales senest 28. februar hvert år. Etter den tid slettes medlemskapet etter forutgående varsel. Øvrig utmeldelse av foreningen må skje skriftlig. Innbetalt kontingent blir ikke refundert. Fri kontingent kan ikke gis.

§ 7 Forvaltning – Virksomhet

Styret forvalter foreningens eiendom og interesser, som skal ivaretas i samsvar med foreningens formålsbestemmelse, ikke til fordel for grupperinger/enkeltpersoner. Avhendelse/beheftelse av bygninger, rullende materiell av vesentlig museal/historisk betydning, samt av faste installasjoner som er nødvendig for vedlikehold og drift, kan bare besluttes av generalforsamling med 2/3 flertall etter forutgående styrevedtak om at så bør skje. Etter anmodning fra styret kan generalforsamlingen opprette og bemanne spesielle stillinger eller komiteer for ivaretagelse av arbeidsfunksjoner innen foreningen. Styret kan om nødvendig skifte ut folk i disse tillitsverv i årets løp, og dessuten utnevne arbeidsledere for oppdrag av mer midlertidig art.

Revisorene kontrollerer foreningens regnskap og forvaltning og kan sammenkalle til styremøte. Regnskapsåret går fra 1. januar til 31. desember. Styret vedtar økonomiske retningslinjer i tråd med gjeldende god praksis.

§ 8 Representasjon

Den daglige representasjonen forestås av styret ved styreleder, nestleder eller utnevnt stedsfortreder. Medlemmene forøvrig må ikke handle på foreningens vegne uten tillatelse fra styret i hvert enkelt tilfelle. Det er forbudt for ethvert medlem å benytte foreningens navn utad til å oppnå personlige fordeler. Prokura innehas av styreleder, nestleder og kasserer hver for seg.

§ 9 Utelukkelse av eksklusjon

Misbruk av tillitsverv kan føre til utelukkelse fra vervet etter styrevedtak. Fravær fra 5 styremøter uten varsel medfører automatisk utelukkelse. Ved grov eller gjentatt forseelse kan styret med minst 6 medlemmer beslutte ekslusjon. Styret kan med samme antall stemmer også eksludere medlemmer som setter seg ut over styrevedtak eller på annen måte skader foreningens anseelse. Styrets beslutning kan ankes til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling for endelig avgjørelse. Det forlanges 2/3 flertall for å omstøte styrets beslutning. Anke gir ikke oppsettende virkning.

§ 10 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan kun foretas på ekstraordinær generalorsamling med tilslutning fra 3/4 av de tilstedeværende, som må utgjøre mer enn halvparten av foreningens samlede antall betalende og stemmeberettigede medlemmer på tidspunktet generalforsamlingen er besluttet avholdt. Foreningens aktiva avhndes etter generalforsamlingens bestemmelse med sikte på fortsatt ivaretagelse, om mulig etter avtale med tidligere eiere. Hvis overnevnte ikke lar seg gjøre, og det er åpenbart for styret at foreningen ikke kan fortsette sin virksomhet, skal foreningens samlinger søkes ivaretatt i norsk eie gjennom henvendelse til Oslo kommune eller offentlige kultur- og samferdselsinstanser. Ved avhendelse av foreningsaktiva har medlemmer førsterett til å løse ut/få igjen enkeltgjenstander gitt til foreningen. De aktiva som måtte gjenstå etter avhendelse/salg osv. skal etter generalforsamlingens beslutning fortrinnsvis tilfalle etablerte bevarings-/museumsinstitusjoner og ikke enkeltpersoner eller trafikkselskaper.